GA Google Analytics Pro v2.5.1

Gravity Forms Google Analytics Add-On 2.2.0

Newsletter Google Analytics 1.2.4